dr Zygmunt Niechoda

doradca prezesa, Polski Komitet Normalizacyjny

  • Współautor i redaktor naukowy dwóch książek: „Zarys klinicznych zastosowań laserów” (Warszawa 1995) oraz „Swobodny przepływ i bezpieczeństwo towarów przemysłowych” (Łódź 1998).
  • Autor/współautor ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz referatów na konferencjach w kraju i za granicą z zakresu techniki laserowej oraz normalizacji i dziedzin pokrewnych.
  • Wieloletni członek i rzeczoznawca SEP, członek-założyciel Polskiego Komitetu Optoelektroniki.
  • Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pierwszej kadencji.
  • Koordynacja działań PKN w zakresie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej (w tym udział w przygotowaniach do uzyskania członkostwa PKN w europejskich organizacjach normalizacyjnych CEN i CENELEC oraz akcesji Polski do Unii Europejskiej – koordynacja prac PKN, współpraca z organami rządowymi i Komisją Europejską, udział w negocjacjach akcesyjnych dotyczących swobodnego przepływu towarów).
  • W latach 1994 – 2012 sekretarz Komitetu Krajowego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC oraz krajowej jednostki normalizacyjnej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. W 2011 r. odznaczony honorową odznaką IEC za wkład w rozwój organizacji.
  • W latach 2004 – 2012 członek organów zarządzających i doradczych europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC (w tym rady Administracyjnej oraz Rady Technicznej CEN).
  • Doradca i ekspert Banku Światowego i Komisji Europejskiej (ekspert TAIEX) – seminaria i opracowania systemowe dla krajów kandydujących do UE oraz objętych Polityką Partnerstwa Wschodniego.
  • Członek honorowy i przewodniczący Rady Programowej Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB.
  • Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność normalizacyjną i projakościową.
  • Laureat Polskiej Indywidualnej Honorowej Nagrody Jakości w 2006 r.